تهیه نقشه های اجرایی معماری، متره وبرآورد و تهیه ی برنامه زمانبندي

عبدالعلی زاده
دسته بندی: خدمات معماری
از 7 تا 21 روز
نوع تحویل: طبق توافق طرفین
تامین کننده: عبدالعلی زاده
نوع تامین کننده: سایر
امتیاز تامین کننده
حداقل تعداد سفارش 1
توضیح درباره محصول
  • مطالعات لازم در زمینه ی معماری
  • تهیه ی نقشه های اجرایی
  • مطالعه ی نقشه های اجرایی، متره احجام و مصالح مورد نیاز(طبق نوع قرارداد و خواسته های کارفرما)
  • تعیین مقادیر مصالح مصرفی، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص، تعداد ماشین اۀات با توجه به تعداد و مدت نیاز پروژه
  • برآورد ریالی پروژه بر اساس فهرست بها و یا قیمت روز بازار در دو مرحله قبل و بعد از پروژه(صورت وضعیت)