دستگاه ضد عفونی هوا با پوشش مساحت 200 متر مربع

امتیاز تامین کننده
نوع تامین کننده: تولیدکننده / کارخانه - دارای پروانه تولید
تولید کننده: ناب اندیش بنیان
حداقل تعداد سفارش 5
توضیح درباره محصول
 • ضد عفونی بدون استفاده از مواد شیمیایی
 • تکنولوژی ویروس کشی با استفاده از تابش اشعه ماواری بنفش
 • بدون نیاز به فیلتر های گران قیمت
 • امکان گردش هوا توسط موتورهای قابل تنظیم
 • قابلیت کنترل از راه دور
 • مساحت قابل پوشش دستگاه در دو مدل  200 مترمربع و 400 متر مربع
 • ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﺷﺸﯽ
  داراي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي وﯾﺮوس ﮐﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ
  داراي ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل
  داراي ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش ﻫﻮاي ﺗﻤﯿﺰﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
  ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﮑﻮرﯾﺖ
  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور
  ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﺷﻠﻮغ، ادارات، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ در دو ﻣﺪل
  200) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و400 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)
  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﺮاژ ﺑﺎﻻﺗﺮ
مشخصات محصول
قابلیت کنترل از راه دور
دارد