تونل ضدعفونی

حداقل تعداد سفارش 10
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)

دستگاه ضد عفونی دست

حداقل تعداد سفارش 10
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)

دستگاه ضد عفونی سطوح

حداقل تعداد سفارش 10
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)

دستگاه ضد عفونی سطوح

حداقل تعداد سفارش 10
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)

دستگاه ضد عفونی هوا با پوشش مساحت 200 متر مربع

حداقل تعداد سفارش 5
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)

دستگاه ضد عفونی هوا با پوشش مساحت 400 متر مربع

حداقل تعداد سفارش 5
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)